Strona główna » Rada Naukowa

Rada Naukowa

by admin
dr hab. n. praw. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi
pedagog specjalny, socjolog prawa i bioetyk, przewodniczący rady naukowej
Jest absolwentem resocjalizacji, socjologii i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kurs z zakresu bioetyki organizowany przez Kennedy Institute of Ethics, Uniwersytetu Georgetown oraz półroczne szkolenie dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci organizowane przez Center for Health and Human Rights Uniwersytetu Harvard i Organizację Narodów Zjednoczonych. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. W tym czasie pracował również, jako Szef działu Bioetyka portalu biotechnologia.pl. Był Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 r. jest Przewodniczącym oraz Członkiem Państwowej Komisji ds. Pedofilii.
dr n. med. Jennifer Castañeda
genetyk kliniczny, bioetyk
Jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej, pracownikiem Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Uzyskała tytuł Bachelor of Science in Basic Medical Sciences z Uniwersytetu Filipińskiego w Manili, ukończyła studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktoryzowała się w dziedzinie hemato-onkogenetyki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Odbyła szkolenie specjalizacyjne z genetyki klinicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Ukończyła studium podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii,” zorganizowane przez Instytut Matki i Dziecka oraz Université Paris-Est Marne-la-Vallée. W ramach niego obroniła pracę podyplomową „Etyczny wymóg adyrektywności poradnictwa genetycznego w diagnostyce prenatalnej”. Otrzymała Certyfikat Bioetyki Pediatrycznej z Children’s Mercy Center for Bioethics (Kansas, USA) po przedstawieniu pracy poświęconej analizie pojęć bioetyki pediatrycznej w kontekście płodu jako pacjenta w diagnostyce prenatalnej. Obecnie prowadzi również zajęcia z genetyki klinicznej dla studentów wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizuje cykl warsztatów dla studentów w zakresie bioetyki.
dr n. med. Łukasz Cichocki
psychiatra, psychoterapeuta
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Kliniki Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, kierownik Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat pracuje z pacjentami w różnych kontekstach terapeutycznych – poradni zdrowia psychicznego, oddziale dziennym, zespole leczenia środowiskowego, środowiskowym domu samopomocy. W dużej mierze jego pacjentami są osoby z głębokimi zaburzeniami psychicznymi, wymagający długotrwałego leczenia i rehabilitacji. Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w zakresie nauczania przeddyplomowego (studenci medycyny, psychologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii), jak i podyplomowego (osoby w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii, psychologii klinicznej, osoby szkolące się w ramach kursów psychoterapii). Jest autorem ponad dwudziestu artykułów i rozdziałów w książkach.
dr hab. Mateusz Gola
psychoterapeuta, neuronaukowiec
Profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Psychoterapeuta i neuronaukowiec pomagający osobom uzależnionym poprzez praktykę kliniczną, badania naukowe oraz rozwój nowych technologii. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych na temat psychologicznych i neuronalnych mechanizmów uzależnień. W wolnym czasie lubi surfować i poznawać nowych ludzi w przeróżnych zakątkach świata.
r. pr. Artur Gontarczyk
prawnik
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Były słuchacz studiów licencjacko – doktoranckich z zakresu prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestnik Acton University w Grand Rapids, Michigan (USA) i Sonntagberg (Austria). Stażysta Biura Głównego World Youth Alliance w Brukseli (Belgia) i Federacji Konsumentów w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Słowackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stypendysta Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się m.in. w prawie o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisami o swobodnym przepływie danych osobowych (RODO).
dr n. med. Andrzej Grudzień
pediatra, neonatolog
Specjalista pediatrii i neonatologii, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z bioetyki na Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, certyfikowany ultrasonografista dziecięcy, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu przeddyplomowym i podyplomowym, autor publikacji naukowych i rozdziałów w książkach. Pracuje w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień ultrasonografii noworodkowej wykonywanej przy łóżku pacjenta (ang. point of care ultrasound), celem rozwiązania konkretnego problemu klinicznego.
prof. dr hab. Grzegorz Hołub
filozof, bioetyk
Ksiądz Archidiecezji Krakowskiej. Specjalizuje się w bioetyce, filozofii człowieka i filozofii Karola Wojtyły. Ukończył studia teologiczne i filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Doktorat obronił w roku 2004 („Koncepcja bioetyki Hugo Tristrama Engelhardta”), następnie został zatrudniony na Wydziale Filozoficznym PAT, jak również w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki. W roku 2011 obronił habilitację, na podstawie uzyskanych osiągnięć naukowych i książki „Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych”. W roku 2015 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2021 zdobył tytuł profesora nauk humanistycznych, z zakresu filozofii. Od 2020 jest dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki, kieruje katedrą Karola Wojtyły na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i jest odpowiedzialny z krytyczną edycję pism Karola Wojtyły (pisma filozoficzne). Od roku 2012 jest również redaktorem czasopisma filozoficznego „Logos i Ethos”.
dr n. med. Marcin Kubeczko
onkolog kliniczny
Specjalista onkologii klinicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Asystent w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Autor licznych prac publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Członek towarzystw naukowych, w tym ASCO (American Society of Clinical Oncology), ASTRO (American Society for Radiation Oncology), ESMO (European Society for Medical Oncology), ESTRO (European Society of Radiotherapy and Oncology), PTOK (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej).
mgr Jarosław Maćkiewicz
teolog, bioetyk
Teolog i bioetyk z wykształcenia, malakolog z zamiłowania. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Studium Umiejętności Psychologicznych akredytowanego przez PARPA. Pracował jako nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, sanitariusz w hostelu. Pełnił funkcję rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, a obecnie związany ze Stowarzyszeniem „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i kształtowaniem kampanii społeczno-informacyjnych. Od 2016 roku w zarządzie tej organizacji. Członek Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Honorowy Dawca Krwi. Bioetyką zajmuje się praktycznie, rozmawiając z podopiecznymi hospicjum i pracując w Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Łodzi.
prof. dr hab. Piotr Morciniec
teolog, bioetyk
Kapłan rzymskokatolicki. Od 1994 roku wykładowca bioetyki i teologii moralnej na WT UO. Kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, w latach 2008-2021 – członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki. Długoletni dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO, od 2010 członek zarządu Association of Bioethicists in Central Europe (BCE); członek PTB oraz międzynarodowych organizacji naukowych. Członek Komisji Bioetycznej przy OIL, autor m.in. monografii: „Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych”, „Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich”. Redaktor wielu publikacji i ponad stu artykułów naukowych, założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Family Forum”.
dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
psycholog
Psycholog rodziny, wykładowca w Instytucie Psychologii UKSW, kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio i redaktor naczelna Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio. W pracy naukowej, badawczej i popularyzatorskiej koncentruje się wokół kilku zagadnień - psychologii rodziny, dysfunkcji w rodzinie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz profilaktyki uzależnień. Autorka wielu publikacji naukowych oraz metod badających: systemy rodzinne, style wychowania, poczucie własnej wartości, odporność psychiczną oraz style przywiązania w okresie dzieciństwa. Organizatorka kilku kongresów poświęconych rodzinie, ponad 30 ogólnopolskich sympozjów i konferencji oraz wielu szkoleń dla nauczycieli i wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, dotyczących problematyki rodzinnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, profilaktyki uzależnień.
dr n. med. Joanna Smyczyńska
endokrynolog, pediatra
Specjalista w dziedzinie pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W 2013 r. ukończyła szkolenie z Naprotechnologii prowadzone przez zespół prof. T. Hilgersa w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach. W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac poświęconych zaburzeniom wydzielania hormonu wzrostu. Jest autorem ponad 50 oryginalnych prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Przez ponad 20 lat pracowała w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, obecnie jest zatrudniona w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest również członkiem zespołu zajmującego się przyczynowym leczeniem niepłodności w Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi. Bierze udział w kursach i konferencjach naukowych poświęconych zaburzeniom płodności i ich leczeniu, w ostatnich latach także jako wykładowca. Interesuje się zaburzeniami hormonalnymi występującymi w okresie rozwoju pre- i postnatalnego, które mogą prowadzić do upośledzenia płodności, z uwzględnieniem czynników genetycznych, epigenetycznych i środowiskowych.
dr hab. Marta Soniewicka
prawnik, filozof
Dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych i dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest laureatką wielu wyróżnień naukowych, w tym m.in. stypendium Fulbrighta i Nagrody „Polityki” dla młodych naukowców. Zajmuje się filozofią polityczną, filozofią prawa, etyką i bioetyką (w szczególności zagadnieniami dotyczącymi prokreacji medycznie wspomaganej, ingerencji genetycznych, surogacji). Jest autorką licznych tekstów naukowych, w tym m.in. takich książek, jak: Paradoksy bioetyki prawniczej (2010), we współautorstwie z J. Stelmachem, B. Brożkiem i W. Załuskim; Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami (2010); Etyczne i prawne kryteria selekcji genetycznej w prokreacji medycznie wspomaganej (2018); Human Genetic Selection and Enhancement: Parental Perspectives and Law (2019), we współautorstwie z W. Lewandowskim. Pod jej redakcją ukazała się m.in. takie książki jak: The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (2018).
prof. dr hab. Joanna Wojtkiewicz
patofizjolog, lekarz weterynarii, położna
Profesor nauk medycznych, fizjolog. Pracuje na Wydziale Lekarskim Colegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierowała bankami komórek i tkanek certyfikowanymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Prowadzi badania w zakresie biotechnologii medycznej, medycyny eksperymentalnej, biologii molekularnej. Posiada doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi, modelami zwierzęcymi, współpracuje z klinicystami w ramach programów badawczych dotyczących poznania patomechanizmu chorób cywilizacyjnych. Autorka ponad 130 artykułów naukowych, kierownik lub wykonawcza licznych grantów finansowanych ze środków zewnętrznych, promotor 4 zakończonych doktoratów oraz recenzent prac doktorskich. Odbyła staże zagraniczne i krajowe. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji i Nauki.
dr n. med. Monika Zazula
Biolog molekularny, bioetyk
Nauczyciel akademicki (studia medyczne i bioetyczne). Członek zespołu ekspertów bioetycznych Komisji Europejskiej, recenzent i audytor. Były redaktor naczelny portalu naukowego. Prowadziła liczne szkolenia dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Autor i pomysłodawca projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wieloletni wykładowca na uniwersytetach dziecięcych. Autor publikacji naukowych i współautor monografii naukowych, autor zdrowotnych programów profilaktycznych. Specjalizuje się w biologii komórki, genetyce i patologii molekularnej. Związana z Małopolskim Centrum Biotechnologii.
dr n. o zdr. Joanna Żołnierz
familiolog, filozof
W 2010 r. ukończyła studia magisterskie z nauk o rodzinie, a w 2019 r. z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2019 r. po obronie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, pt. „Jakość życia a religijność w grupie osób przewlekle chorych”, uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu. Od 2020 r. zawodowo zaangażowana w prace Urzędu Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Pracownik badawczo-dydaktyczny UM w Lublinie i KUL, z 11-letnim doświadczeniem zawodowym; nauczyciel przedmiotów z zakresu filozofii, etyki i bioetyki oraz opieki duchowej. W pracy badawczej podejmuje problemy: dysforii płciowej, autonomii pacjenta, etyki cnót i deontologii lekarskiej oraz biopsychsocjoduchowej koncepcji zdrowia i holistycznej opieki nad pacjentem, a także z zakresu historii medycyny. Uczestniczka, m.in.: międzynarodowego projektu „Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovation Education and Compassionate Care” oraz kursów i szkoleń na temat komunikacji, problemów psychospołecznych i seksualności człowieka. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Regulamin

Prywatność i Ciasteczka