REGULAMIN

Regulamin
świadczenia usługi Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki oraz BioethicsLab
i innych usług oferowanych przez Fundację "Jeden z nas" pod tymi markami

Nowa treść regulaminu od 22.09.2021 r.

 

I. DEFINICJE

AdministratorFundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie (31-069, ul. Bernardyńska 3/55a) osoba prawna prawa polskiego, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 października 2013 r. oraz w rejestrze przedsiębiorców w dniu 10 czerwca 2016 r., pod numerem KRS 0000480026, która posługuje się numerem NIP: 6762468609 oraz REGON: 122957373 i jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a także osoba upoważniona przez nią do egzekwowania postanowień Regulaminu i nadzoru nad jej wykorzystywaniem przez Użytkowników.

Materiały – pliki, zdjęcia, fonia, wizja, teksty, grafiki, źródła i każdy inny wytwór twórczości ludzkiej opublikowany w ramach Serwisu.

Serwis – oprogramowanie komputerowe udostępnione w sieci Internet pod adresem www.akademiabioetyki.pl. 

Użytkownik– osoba fizyczna deklarująca wiek powyżej 18 roku życia, która zaakceptowała Regulamin i podała wymagane przez formularze i system dane. 

Umowa– umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest korzystanie z Usług i Serwisu.

Usługodawca Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie.

Usługi pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), realizowane pod marką Akademia Bioetyki, BioethicsLab lub innymi.

 

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Usługi świadczy Fundacja „Jeden z nas”z siedzibą w Krakowie (31-069, ul. Bernardyńska 3/55a) osoba prawna prawa polskiego, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 października 2013 r. oraz w rejestrze przedsiębiorców w dniu 10 czerwca 2016 r., pod numerem KRS 0000480026, która posługuje się numerem NIP: 6762468609 oraz REGON: 122957373 i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 

2. Kontakt z Usługodawcą i Administratorem: ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków, [email protected]

3. Usługa polega na zapewnieniu dostępu do Serwisu umożliwiającego:

a) korzystanie z wykładów dotyczących problematyki bioetycznej, dostępu do materiałów przekazanych przez Administratora (w zakresie ustalonym przez Administratora),

b) możliwość zadawania pytań i brania aktywnego udziału w przebiegu spotkań,

c) kontaktu między Użytkownikami,

d) uzyskania certyfikatu udziału w Usłudze – po spełnieniu określonych przesłanek,

4. a także innych usług – wszystko jednak na zasadach określonych przez Administratora, uzasadnionych potrzebami Serwisu oraz charakterem Usługi i kształtu stworzonego przez Usługodawcę programu Usługi. 

5. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w rozdz. VIII Regulaminu. 

6. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji, jednakże dochowa należytych starań by Serwis działał z należytą starannością.

7. Z Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych: 

a) dostęp do sieci Internet, 

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – w przypadku Użytkowników korzystających z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej,

c) urządzenie końcowe odtwarzające dźwięk i wizję w taki sposób by swobodne odtworzenie było możliwe.

8. Aby korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego z Serwisu, Usługodawca udostępnia Użytkownikom oprogramowanie i materiały w ramach Serwisu, chronione prawem autorskim, które może być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celu korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Wykorzystywanie oprogramowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wszelkie ingerencje i inne podobne działania są zakazane i będą traktowane jako rażące naruszenie Umowy. 

9. Użytkownik może korzystać z Serwisu podając niezbędne dane i działając zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w Serwisie. 

10. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu na czas określony – w zakresie programu, którego Usługa dotyczy – jeżeli jest on ograniczony czasowo.

11. W ramach rejestracji, Użytkownik podaje nazwę adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane wskazane w formularzu. 

12. Rejestracja w Usłudze może wymagać aktywacji, na zasadach określonych w postanowieniach odrębnego regulaminu.

13. Z Serwisu oraz Usług można korzystać wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami. 

14. Usługodawca nie dokonuje wyboru odbiorcy danych, nie wpływa na treść przekazu będącego przedmiotem transmisji (chyba, że transmisja nie będzie odbywała się „na żywo” i technicznie możliwa będzie jej późniejsza autoryzacja lub obróbka), jak również nie dysponuje możliwościami ingerowania w treść przekazu nadawanego przez Użytkowników ((chyba, że transmisja nie będzie odbywała się „na żywo” i technicznie możliwa będzie jej późniejsza autoryzacja lub obróbka). Poglądy przedstawione przez wykładowców, ekspertów i poszczególnych Użytkowników przynależą do ich autorów i niekoniecznie muszą być podzielane przez Administratora czy Usługodawcę.

15. Usługodawca nie odpowiada za treści rozpowszechniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz charakter przekazu ponoszą Użytkownicy je prezentujący. 

16. Usługodawca, z uwagi na szczególny charakter tematyki Serwisu zachęca Użytkowników do anonimizacji przekazywanych danych i nieujawnianie danych osobowych o charakterze wrażliwym lub mogącym narazić Użytkownika (lub osoby trzecie) na szkodę.

17. Usługodawcy oraz wszyscy uczestnicy Akademii wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail i innych komunikatów (w szczególności SMS lub wiadomości głosowych) o ofercie Akademii, przebiegu szkoleń, o sprawach organizacyjnych, o komunikatach, a także o swoim statusie czy wydanych certyfikatach.

 

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej -mailem wysłanym na adres email wskazany w rozdz. II ust. 2 Regulaminu – lub w formie pisemnej (wzór w załączniku poniżej). W trakcie procedury rejestracji Użytkownik może zgłosić żądanie świadczenia Usługi i wyrazić zgodę na jej świadczenie pod rygorem utraty prawa do odstąpienia. W takim przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, 

b) w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany,

c) w związku z koniecznością ochrony praw osób trzecich, a także w przypadku w którym Usługodawca uzna możliwość korzystania z danego materiału za zakończoną. 

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy oznacza usunięcie danych Użytkownika z Serwisu, za wyjątkiem przypadków, w którym przechowywanie danych może być konieczne ze względu na ochronę własnych interesów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Usługodawcy przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania funkcjonalności Serwisu w wobec Użytkowników dopuszczających się naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności: 

a) wprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich, 

b) publikowania za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności treści o charakterze reklamowym, promocyjnym czy pornograficznym, 

c) treści epatujące wulgaryzmami, przemocą lub wskazujące na działalność przestępczą.

7. Działania, o których mowa wyżej, mogą być podejmowane przez Administratorów. 

 

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU 

1. Serwis przewiduje możliwość korzystania z materiałów opublikowanych w jego ramach przez zarejestrowanych użytkowników, na zasadach opisanych w ramach danego wydarzenia.

2. Wszelkie prawa do Serwisu (w tym podstron lub stron stworzonych przez Fundację – także o innym adresie domeny) oraz treści znajdujących się w ramach Serwisu przysługują wyłącznie Fundacji “Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie (w szczególności materiały wideo, audio, teksty, zdjęcia, grafika strony) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym kopiowanie Serwisu czy jego fragmentów, danych, tekstów, fotografii, plików, fonii, wizji czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych stronach lub portalach, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji “Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie, jest zabronione

3. Materiały mogą być dostępne jedynie przez ograniczony czas, zaś po jego upływie dostęp do nich może wygasnąć.

4. Materiały mogą być objęte blokadą w zakresie kopiowania, nagrywania lub modyfikowania.

5. Pomimo staranności Usługodawcy, Materiały dostępne w Serwisie mogą być niedostępne lub dostępne jedynie częściowo. Usługodawca może podjąć także decyzję o wyłączeniu publikacji określonych Materiałów lub ograniczeniu ich dostępności.

6. Usługodawca może zastrzec sobie moderowanie treści wprowadzanych przez Użytkowników, w tym całkowicie wyłączyć możliwość komentowania Materiałów.

7. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu, w szczególności za rozpowszechniane przez siebie treści. 

8. Wprowadzając treści do Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 

a) treści będą dostępne w sieci Internet w ramach wybranego przez Użytkownika kanału, 

b) ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w swoich wypowiedziach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

c) ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie komunikatów zgodnie z prawem. Wszelkie propagowanie treści, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne lub są uznawane za obraźliwe, są niezrozumiałe lub sporządzone z naruszeniem zasad ortografii lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu są zakazane i mogą być moderowane przez Administratora.

9. Użytkownik samodzielnie decyduje o tym co chce napisać, Usługodawca nie zamawia oraz nie sponsoruje wypowiedzi Użytkowników. Ujawniając jakiekolwiek informacje za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Usług, Użytkownik musi mieć świadomość, że nieograniczony krąg osób będzie miał do nich dostęp. 

10. Usługodawca może określić zasady wydawania certyfikatów uczestnictwa Użytkownikom, a także odmówić wydania takiego certyfikatu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez użytkownika lub podejrzenia, że dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe.

11. Z uwagi na charakter Usługi, Usługodawca może sygnować Serwis i gromadzone w nim treści logotypami różnych instytucji, a także udostępniać zgromadzone w nim Materiały podmiotom trzecim.

 

V. ADMINISTRATORZY

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Administratorów wykonujących przypisane Regulaminem uprawnienia w jego imieniu. 

2. Zadaniem Administratora jest: 

a) pomoc Użytkownikom, 

b) rozwiązywanie problemów Użytkowników związanych z Serwisem, 

c) moderacja treści w ramach Serwisu.

3. Administrator obowiązany jest do działania w ramach uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie do nadzoru nad sposobem wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników. 

4. Administrator może dokonać: 

a) Moderacji treści wprowadzonych przez Użytkownika,

b) zablokowania wypowiedzi lub działań Użytkownika,

c) ograniczenia dostępu do Materiałów dostępnych w Serwisie,

d) innych działań, do których zostanie upoważniony przez Usługodawcę.

 

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE 

1. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, 

b) autentyczność informacji i danych podawanych przez autorów Materiałów, Wykładowców, Ekspertów, Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Usługodawca oświadcza, że materiały prezentowane przez wykładowców, ekspertów oraz osoby wypowiadające się w ramach zajęć w Akademii mają charakter dyskusji oraz są indywidualną opinią tych osób. Usługodawca zapewnia jedynie platformę do dyskusji, a jego działania nie stanowią oświadczenia o prawdziwości przedstawionych myśli czy oświadczenia o poparciu tez przedstawionych przez te osoby.

c) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Usługodawcy, 

d) udostępnienie danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa, 

e) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 

f) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.

g) Zgodność treści prezentowanych przez autorów Materiałów, Wykładowców, Ekspertów i Użytkowników z prawami autorskimi i prawami osób trzecich, chyba że okoliczność naruszenia tych praw będzie oczywista lub o naruszeniu Usługodawca zostanie odpowiednio powiadomiony.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w całości lub w części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, 

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn, 

c) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji, 

d) do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników dostępu do funkcji, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony z wykorzystaniem technologii cookie lub innej podobnie działającej, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu. 

 

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu oraz sieci Internet treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich. 

2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej oraz innej o podobnym charakterze (tzw. spam). 

3. Użytkownik zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania Regulaminu, 

b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

c) nienaruszania praw osób trzecich, 

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty), o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu, 

f) niewprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści o bezprawnym charakterze, a w szczególności treści: pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące uczucia religijne, 

g) powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, tj. w szczególności promowania towarów i usług, adresów stron www, 

h) powstrzymywania się od prowadzenia działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z charakterem Serwisu,

i) rozpowszechniania wyłącznie takich materiałów, co do których Użytkownik posiada niezbędne prawa.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy powinna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej lub mailowej (umożliwiającej identyfikację wnoszącego jako użytkownika Serwisu) i określać: 

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako użytkownika usług Serwisu, 

b) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, 

c) zarzuty Użytkownika, 

d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, 

e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 

2. Usługodawca zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku zasadności.

3. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

4. Z uwagi na fakt, że Usługodawca nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile wyrazi on wobec takiego użytkownika zgodę na udział w takim postępowaniu. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Usługodawca informuje, że dostępne w Serwisie materiały i informacje objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi. Naruszenie praw wskazanych w zdaniu poprzedzającym będzie skutkowało odpowiedzialnością̨ prawną. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych mu materiałów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Użytkownicy mogą wykorzystywać Materiały wyłącznie w celach niekomercyjnych dla siebie poprzez ich wyświetlanie, odtwarzanie na własne potrzeby, wydruk na własne potrzeby, wykonywanie notatek. Treści wykładu mogą być wykorzystywane dla celów edukacyjnych, a także przez nauczycieli w procesie dydaktycznym, poprzez wykonywanie opracowań, ich wyświetlanie lub okazywanie uczniom.

3. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, przy czym wygasa ona automatycznie z chwilą rozwiązania umowy (lub odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia przez Usługodawcę) o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie logotypy (znaki towarowe) prezentowane w Serwisie są objęte ochroną przewidzianą w przepisach prawa i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody podmiotów uprawnionych.

5. Użytkownik przez akceptację Regulaminu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w Serwisie danych oraz że zamieszczenie ich w Serwisie nie narusza praw autorskich, w tym majątkowych oraz osobistych, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.

6. Akceptując niniejszy regulamin i zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Materiałów na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia jej w każdej chwili w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w zakresie przechowywania na serwerze, zwielokrotniania, publikowania w sieci Internet lub na innych nośnikach danych, przerabiania, tłumaczenia, skracania, ograniczania, dodawania komentarzy lub usuwania. W przypadku jakichkolwiek roszczeń́ ze strony osób trzecich związanych z Materiałami, Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Usługodawcę, nie uchyli się̨ od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom, udzielając w tym zakresie wsparcia Usługodawcy. Usługodawca może usunąć Materiały umieszczone przez Użytkownika bez podawania przyczyny.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. 

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływających na wzajemne prawa i obowiązki umowy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, 

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi, 

c) zmiany zakresu i/lub sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług. 

6. O zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się: 

a) mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Usługodawcy drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą ulega wypowiedzeniu ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu, 

b) w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi po uruchomieniu strony internetowej Serwisu – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Usługodawcy – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą ulega wypowiedzeniu ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2021 r.

Załącznik – formularz odstąpienia

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres e-mailowy konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku


Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Akademię Bioetyki – Fundację Jeden z nas (dalej „Fundacja”) udziela niniejszym nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania jego wizerunku, fotografii / materiału filmowego i dźwiękowego z jego wizerunkiem i głosem przez Fundację, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, na potrzeby realizacji projektu „Akademia Bioetyki” opisanego w Regulaminie.


Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii / materiału filmowego / dźwiękowego za pośrednictwem dowolnego medium jedynie na potrzeby realizacji projektu, w celach edukacyjnych, szkoleniowych i związanych z projektem.


Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) nieodpłatnego korzystania z wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, jedynie w celu realizacji projektu.


Zgoda może zostać wycofana, jednakże nie przekreśla to prawa Fundacji w zakresie wykorzystania wizerunku przed dniem wycofania lub obowiązku usunięcia wizerunku z materiałów, gdzie wizerunek jest nieistotnym elementem całości lub w materiałach nad którymi Fundacja nie ma już kontroli (a kontroli tej nie miała w chwili skutecznego wycofania zgody).

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Regulamin

Prywatność i Ciasteczka