Strona główna » Nowotwory dziedziczne – czy powinniśmy znać ryzyko zachorowania?

Nowotwory dziedziczne – czy powinniśmy znać ryzyko zachorowania?

by admin
  1. Nowotwory w Polsce

Nowotwory, podobnie jak otyłość czy cukrzyca należą do chorób cywilizacyjnych. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce notuje się ponad 146 tysięcy zachorowań na nowotwory i 100 tysięcy zgonów rocznie. Ponad milion Polaków żyje z chorobą nowotworową i średnio około 440 osób na każde 100 tysięcy ma zdiagnozowany nowotwór. Do najczęstszych nowotworów złośliwych wśród kobiet możemy zaliczyć: rak piersi (23,8%), płuca (9,9%), trzon macicy (7,1%). Z kolei w przypadku przyczyn zgonu spośród nowotworów złośliwych u kobiet prym wiedzie rak płuc (17,6%), piersi (15,3%), okrężnicy (7,8%). Natomiast wśród mężczyzn do najczęstszych nowotworów złośliwych należą: rak prostaty (19,6%), płuc (15,9%), okrężnicy (6,9%). W przypadku przyczyn zgonu spośród nowotworów złośliwych u mężczyzn można wymienić: rak płuc (26,1%), prostaty (10,6%), okrężnicy (8,1%) [1]. Prognozy wskazują, że ilość nowych zachorowań będzie niestety wzrastać [2]. 

  1. Nowotwory dziedziczne

Nasz genom składa się z ponad 20 000 genów kodujących białka [3], a każdy z nas jest nosicielem co najmniej jednej mutacji, która może predysponować do rozwoju nowotworu.  Niektóre z tych zmian mogą być dziedziczone, a to oznacza, że w danej rodzinie przekazywany jest pewien zmutowany gen lub geny, które mogą spowodować rozwój choroby nowotworowej u potomstwa w młodszym wieku (poniżej 50. roku życia). 

Nowotwory dziedziczne stanowią, w zależności od źródeł, 1-10% wszystkich nowotworów [4-6]. Dzięki wieloletnim badaniom nad genami związanymi z nowotworami zostały one zidentyfikowane i dość szczegółowo opisane pod względem obecności mutacji w tych genach, w jaki sposób można je wykrywać oraz z jakim ryzykiem wiąże się rozwój konkretnego nowotworu, jeśli ktoś jest nosicielam tychże zmian. 

Do nowotworów dziedzicznych zaliczamy między innymi:

– rak piersi i jajnika,

– zespół Lyncha,

– rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego,

– zespół VHL,

– rak prostaty,

– czerniak,

– zespół Li-Fraumeni.

Oczywiście to tylko wybrane nowotwory lub zespoły związane z nowotworowymi dziedzicznymi. Rak nerki czy rak płuc również może być dziedziczny [7,8]. Należy tutaj nadmienić, że w zespołach chorobowych pojawia się spektrum kilku nowotworów – nie jest tak, że np. Zespół Li-Fraumeni to tylko jeden nowotwór. Podobnie jest z mutacjami w genie lub genach – obecność mutacji w jednym genie wcale nie musi być związana tylko z jednym typem nowotworu. 

2.1 Rak piersi i jajnika

Rak piersi i jajnika najczęściej jest kojarzony z genem BRCA1, ale są też i inne geny jak: BRCA2, CHEK2, PALB2 czy RECQL. W przypadku BRCA1 u nosicielek mutacji obserwuje się około 50-80% ryzyko rozwoju raka piersi i około 40% ryzyko rozwoju raka jajnika [9]. Oczywiście mężczyźni również mogą być nosicielami mutacji w genie BRCA1, ale w rzadkich przypadkach dochodzi do rozwoju raka piersi u nich. Gen BRCA1 jest bardzo dobrze scharakteryzowany, co ułatwia diagnostykę oraz określenie ryzyka w zależności od rodzaju mutacji oraz jej lokalizacji w genie – z resztą dotyczy to w zasadzie większości genów związanych z nowotworami [10]. 

Na podstawie cech rodowodowo-klinicznych charakterystycznych dla raków piersi i/lub jajnika można wymienić trzy zespoły specyficzne narządowo: dziedziczny rak piersi specyficzny narządowo – HBC (ang. Hereditary Breast Cancer), dziedziczny rak piersi-jajnika – HBOC (ang. Hereditary Breast-Ovarian Cancer) oraz dziedziczny rak jajnika – HOC (ang. Hereditary Ovarian Cancer). Określenie przynależności do któregokolwiek z powyższych zespołów ułatwia diagnostykę pozostałych członków rodziny w celu określenia czy są w grupie ryzyka. Przykładowo, ryzyko rozwoju raka piersi wzrasta o 20% jeśli u krewnej pierwszego stopnia przed 50. rokiem życia wystąpi rak piersi. Im więcej takich krewnych, tym bardziej ryzyko wzrasta [11]. 

W innym genie BRCA2 mutacje są związane z ryzykiem rozwoju raka piersi na poziomie 31-56% a raka jajnika 11-27%. Ponadto mutacje w genie BRCA2 są związane z ryzykiem wystąpienia raka prostaty, żołądka, jelita grubego oraz trzustki [11,12]. Mutacje w genie CHEK2 wiążą się z ryzykiem rozwoju raka piersi na poziomie 20-40% ale też możliwy jest rozwój innych nowotworów u osób z mutacją w tym genie: prostaty, jelita, nerki [13,14]. PALB2 to ryzyko rozwoju raka piersi na poziomie 40% [15], a RECQL to 35-70% ryzyka [16].

2.2 Zespół Lyncha

Zespół Lyncha, zwany również zespołem niepolipowatego raka jelita grubego (ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer – HNPCC), związany jest z obecnością mutacji w obrębie genów odpowiedzialnych za naprawę uszkodzeń w naszym DNA. Można tutaj wymienić geny takie jak: MLH1, MSH2 czy MSH6. Zespół Lyncha wiąże się głównie z ryzykiem rozwoju raka jelita grubego oraz endometrium-macica. Jednak zespół ten ma dość szerokie spektrum rozwoju innych nowotworów w innych narządach: jajniki, żołądek, jelito cienkie, trzustka, nerki, mózg, piersi, prostata [17,18].

2.3 Zespół FAP

Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego (ang. familial adenomatous polyposis – FAP) wiąże się z mutacjami w genie APC. FAP charakteryzuje się obecnością bardzo dużej liczby polipów (ponad 100) w jelicie. Średni wiek występowania polipów to 15 lat, a ryzyko rozwoju nowotworu u chorych z FAP wynosi praktycznie 100%. Innym genem związanym z FAP jest MUTYH, którego mutacje dają mniej agresywny obraz choroby w porównaniu do osób z mutacjami w APC. W spektrum nowotworów związanych z FAP są jeszcze: rak jelita cienkiego, trzustki, tarczycy czy żołądka [19]. 

2.4 Zespół VHL

Zespół von Hippla-Lindau dotyczy mutacji w genie VHL, a częstotliwość występowania tej choroby ocenia się na 1/36 000 osób. Osoby będące nosicielami mutacji w genie VHL są obarczone występowaniem różnych nowotworów – heamangioblastoma móżdżku, guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma), rak jasnokomórkowy nerki oraz liczne torbiele nerek, wątroby i trzustki [20].

2.5 Dziedziczny rak prostaty

Średni wiek zachorowania na raka prostaty wynosi ponad 70 lat. Szacuje się, że około 5-10% przypadków raka prostaty może mieć charakter dziedziczny. W przypadku rodzinnej agregacji tego nowotworu nawet 20%. Spośród genów związanych z ryzykiem dziedzicznego raka prostaty można wymienić: BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2 czy NBS1 [21,22]. 

2.6 Czerniak

Czerniak, czyli nowotwór złośliwy melanocytów stanowi ponad 2% ogółu zachorowań na nowotwory w Polsce [1]. Podłoże genetyczne czerniaka jest dość złożone i zależne od wielu genów, jednak obserwowane są też rodzinne agregacje tej choroby. Można tutaj wymienić gen CDKN2A, który jest głównym genem ryzyka, ale również XPD, MC1R, BRCA2, TP53 czy TERT [23].

2.7 Zespół Li-Fraumeni

Na sam koniec został nam zespół Li-Fraumeni, który jest związany z mutacją w genie TP53. Białko, które powstaje w wyniku aktywności genu jest swego rodzaju strażnikiem w naszych komórkach ciała, a mutacje występujące w tym genie przekładają się na zmniejszenie lub wręcz eliminację protekcyjnych właściwości wspomnianego białka. U osób dotkniętych zespołem Li-Fraumeni w ciągu życia może rozwinąć się więcej niż jeden nowotwór. Wśród możliwych do pojawienia się nowotworów można wymienić: rak piersi, mózgu, kory nadnerczy, skóry, białaczka [24].

  1. Jak możemy pomóc sobie i innym?

Po co nam wiedzieć, czy jesteśmy nosicielami mutacji w danym genie/genach? Istnieje powszechne przekonanie, że „jak nie ma tematu, to nie ma problemu”. To błędne myślenie, które może spowodować więcej szkody niż pożytku. Jest oczywiste, że lepiej wiedzieć zawczasu i mieć taką świadomość, że jest się obciążonym genetycznie i w grupie ryzyka możliwego wcześniejszego rozwoju choroby nowotworowej. W przypadku stwierdzenia nosicielstwa mutacji w którymkolwiek z genów predysponujących do nowotworów po pierwsze pacjent zostaje uświadomiony o ryzyku, po drugie może on wtedy również zadbać o swoich bliskich – zaproponować im, aby wykonali badania w kierunku detekcji konkretnych mutacji. 

Pacjent, który jest świadomy bycia nosicielem mutacji predysponującej do danego nowotworu, może opracować strategię działania na linii pacjent-lekarz i wdrożyć stosowanie profilaktyki zgodnie z zaleceniami, aby zminimalizować ryzyko rozwoju raka lub zdiagnozować go stosunkowo wcześnie, co może się przełożyć na sukces w leczeniu. 

Określenie obecności nosicielstwa mutacji może mieć ogromny wpływ na dobór terapii, jeśli dojdzie do rozwoju choroby nowotworowej. Przykładem jest tutaj chociażby BRCA1. U nosicielek mutacji w genie BRCA1 obserwowano lepszą odpowiedź na chemioterapię w raku piersi/jajnika bazującej na cisplatynie, niż u kobiet niebędących nosicielkami [25]. Podobnie jest z innymi genami. Mamy wtedy do czynienia z personalizacją leczenia, gdzie również można zastosować terapie celowane ukierunkowane na białka związane z procesem nowotworzenia [26]. 

Profilaktyka oraz działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozwoju nowotworu to aspekty, którymi należy się zainteresować – nawet jeśli pacjent nie jest obciążony genetycznie w sensie rodzinnym (nowotwory mogą się rozwijać również spontanicznie w wyniku kumulacji wielu elementów składowych ryzyka). Wiadomym jest, że częstość występowania nowotworów wzrasta wraz z wiekiem. Inaczej to jednak wygląda w przypadku nowotworów dziedzicznych, gdzie obserwowana jest manifestacja choroby w młodszym wieku – jest to nawiązanie do tego, dlaczego tak istotne jest, aby wykonać badania genetyczne i mieć świadomość bycia nosicielem danej mutacji. Taka informacja pozwala na ochronę krewnych poprzez poinformowanie ich o takiej możliwości przebadania się. 

3.1.Dane rodowodowo-kliniczne

Pacjenci, którzy przychodzą do poradni genetycznej są poddawani szczegółowemu wywiadowi dotyczącemu członków rodziny. Ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy ktoś chorował na nowotwór; czy żyje, a jeśli zmarł, to w jakim wieku. Ma to na celu stworzenie rodowodu z informacjami o chorobach, zwłaszcza nowotworowych wśród członków rodziny. Lekarzowi genetykowi pozwala to na wstępną ocenę ryzyka i określenie, jakie badania genetyczne na jaki gen/geny zlecić. 

Przykładowy rodowód:

pastedGraphic.png

Figury i oznaczenia stosowane w konstrukcji rodowodów: 

pastedGraphic_1.png

3.2 Badania genetyczne

Obecnie wiele laboratoriów, również prywatnych, daje możliwość wykonania badań molekularnych – może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Badania molekularne pozwalają na przebadanie fragmentu genu/genów, całego genu/genów lub nawet analizę całego genomu lub tylko fragmentów kodujących (eksony). Większość badań molekularnych jest opartych o metodę reakcji łańcuchowej polimerazy – PCR (ang. polymerase chain reaction) lub modyfikację tej metody. Do innych metod, obecnie bardzo prężnie rozwijanych, należy sekwencjonowanie nowej generacji – NGS (ang. next generation sequencing) [27].

3.3 Profilaktyka oparta o własne działania przeciwdziałające ryzyku

Styl życia – aktywność fizyczna, dieta oraz codzienne nawyki mają istotny wpływ na ryzyko rozwoju nowotworów. Tutaj można wspomnieć o efekcie kumulatywnym, przykładowo wysoki wskaźnik BMI oraz palenie tytoniu związane są z ponad 200 schorzeniami, w tym nowotworami [28]. Ograniczenie, a następnie wyeliminowanie używek diametralnie wpłynie z korzyścią na zdrowie. Oczywiście nie ma możliwości, aby wyeliminować wszystkie szkodliwe czynniki z otaczającego środowiska, np. smog. Aktywność fizyczna poprawia nie tylko stan zdrowia, przede wszystkim wpływa na nasz układ odpornościowy, który chroni nas nie tylko przed wirusami czy bakteriami, ale również przed komórkami nowotworowymi [29,30]. Podobnie jest z dietą, dostarczanie cennych mikro i makro elementów oraz witamin wpływa korzystnie na działanie całego naszego organizmu, nie tylko układu immunologicznego. Tutaj należy nadmienić, że zarówno nadmiar, jak i niedobór składników odżywczych może być niekorzystny i wpływać na procesy związane z rozwojem nowotworów [31,32]. 

W ostatnich latach bardzo popularnym stał się mikrobiom czy mikrobiota oraz wiedza na temat tego, jak wpływają na organizm człowieka. Nazwy mikrobiom i mikrobiota często są stosowane zamiennie, lecz nie stanowią swoich synonimów. Mikrobiom odnosi się zbiorczo do genomów mikroorganizmów w danym środowisku. Z kolei mikrobiota odnosi się do szerokiej gamy mikroorganizmów żyjących w danym środowisku. 

Potoczne stwierdzenie, że odporność „bierze się z brzucha” jest trafne. Okazuje się bowiem, że bakterie bytujące w jelitach mają ogromny wpływ na działanie układu odpornościowego i mają właściwości immunomodulujące [33]. Dane z literatury naukowej pokazują, że mikrobiom jelit ma wpływ na efektywność stosowanej chemioterapii u pacjentów z nowotworem, np. jelita grubego [34,35]. Również mikrobiom ma istotne znaczenie w immunoterapii i jej efektywności [36].

  1. Podsumowanie

Reasumując, nie należy obawiać się badań genetycznych i popadać w panikę, jeśli u danego pacjenta stwierdzono obecność mutacji mogącej predysponować do choroby nowotworowej. Mutacja nie równa się chorobie, lecz na pewno koreluje z ryzykiem związanym z rozwojem choroby. Wdrożenie odpowiedniego programu profilaktyki może sprawić, że wspomniane wcześniej ryzyko rozwoju choroby będzie kontrolowane, a jeśli nawet choroba zacznie się rozwijać, to wczesna diagnoza da lepsze rokowanie dla pacjenta.

Badania genetyczne to zestaw potężnych narzędzi, które umożliwiają detekcję zmian oraz określenie ich wpływu na rozwój chorób, w tym nowotworowych oraz interakcję miedzy konkretnymi zmianami a efektywnością leczenia. Pomimo, że tak wiele już zostało odkryte, to świat genów nadal pozostaje otwarty i jeszcze wiele badań jest potrzebnych, aby dojść do momentu w którym choroby nowotworowe będą w pełni kontrolowane a śmiertelność z ich powodu będzie znikoma.

dr n. med. Tomasz Gromowski

5. Bibliografia

1. Wojciechowska U., et al. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2020 roku. Warszawa 2022.
2. Didkowska J., et al. Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Warszawa 2009.
3. Salzberg SL. Open questions: How many genes do we have? BMC Biol. 2018 Aug 20;16(1):94.
4. Nagy R, Sweet K, Eng C. Highly penetrant hereditary cancer syndromes. Oncogene. 2004;23(38):6445–70.
5. Garber JE, Offit K. Hereditary cancer predisposition syndromes. J Clin Oncol. 2005;23(2):276–92.
6. AlHarthi FS, Qari A, Edress A, Abedalthagafi M. Familial/inherited cancer syndrome: a focus on the highly consanguineous Arab population. NPJ Genom Med. 2020 Feb 3;5:3.
7. Haas NB, Nathanson KL. Hereditary kidney cancer syndromes. Adv Chronic Kidney Dis. 2014 Jan;21(1):81-90.
8. Benusiglio PR, Fallet V, Sanchis-Borja M, Coulet F, Cadranel J. Lung cancer is also a hereditary disease. Eur Respir Rev. 2021 Oct 20;30(162):210045.
9. Kowalik A, Siołek M, Kopczyński J, Krawiec K, Kalisz J, Zięba S, Kozak-Klonowska B, Wypiórkiewicz E, Furmańczyk J, Nowak-Ozimek E, Chłopek M, Macek P, Smok-Kalwat J, Góźdź S. BRCA1 founder mutations and beyond in the Polish population: A single-institution BRCA1/2 next-generation sequencing study. PLoS One. 2018 Jul 24;13(7):e0201086.
10. Petrucelli N, Daly MB, Pal T. BRCA1- and BRCA2-Associated Hereditary Breast and Ovarian Cancer. 1998 Sep 4 [Updated 2022 May 26]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1247/
11. Genetyka kliniczna nowotworów; J. Lubiński; 2018.
12. Yoshida R. Hereditary breast and ovarian cancer (HBOC): review of its molecular characteristics, screening, treatment, and prognosis. Breast Cancer. 2021 Nov;28(6):1167-1180.
13. Apostolou P, Papasotiriou I. Current perspectives on CHEK2 mutations in breast cancer. Breast Cancer (Dove Med Press). 2017 May 12;9:331-335.
14. Stolarova L, Kleiblova P, Janatova M, Soukupova J, Zemankova P, Macurek L, Kleibl Z. CHEK2 Germline Variants in Cancer Predisposition: Stalemate Rather than Checkmate. Cells. 2020 Dec 12;9(12):2675.
15. Wu S, Zhou J, Zhang K, Chen H, Luo M, Lu Y, Sun Y, Chen Y. Molecular Mechanisms of PALB2 Function and Its Role in Breast Cancer Management. Front Oncol. 2020 Feb 28;10:301.
16. Cybulski C, Kluźniak W, Huzarski T, Wokołorczyk D, Kashyap A, Rusak B, Stempa K, Gronwald J, Szymiczek A, Bagherzadeh M, Jakubowska A, Dębniak T, Lener M, Rudnicka H, Szwiec M, Jarkiewicz-Tretyn J, Stawicka M, Domagała P, Narod SA, Lubiński J, Akbari MR; Polish Hereditary Breast Cancer Consortium. The spectrum of mutations predisposing to familial breast cancer in Poland. Int J Cancer. 2019 Dec 15;145(12):3311-3320.
17. Li X, Liu G, Wu W. Recent advances in Lynch syndrome. Exp Hematol Oncol. 2021 Jun 12;10(1):37.
18. Idos G, Valle L. Lynch Syndrome. 2004 Feb 5 [Updated 2021 Feb 4]. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1211/ 
19. Dinarvand P, Davaro EP, Doan JV, Ising ME, Evans NR, Phillips NJ, Lai J, Guzman MA. Familial Adenomatous Polyposis Syndrome: An Update and Review of Extraintestinal Manifestations. Arch Pathol Lab Med. 2019 Nov;143(11):1382-1398.
20. Maher ER, Neumann HP, Richard S. von Hippel-Lindau disease: a clinical and scientific review. Eur J Hum Genet. 2011 Jun;19(6):617-23.
21. Bratt O. Hereditary prostate cancer: clinical aspects. J Urol. 2002 Sep;168(3):906-13.
22. Brandão A, Paulo P, Teixeira MR. Hereditary Predisposition to Prostate Cancer: From Genetics to Clinical Implications. Int J Mol Sci. 2020 Jul 16;21(14):5036.
23. Zocchi L, Lontano A, Merli M, Dika E, Nagore E, Quaglino P, Puig S, Ribero S. Familial Melanoma and Susceptibility Genes: A Review of the Most Common Clinical and Dermoscopic Phenotypic Aspect, Associated Malignancies and Practical Tips for Management. J Clin Med. 2021 Aug 23;10(16):3760.
24. Frebourg T, Bajalica Lagercrantz S, Oliveira C, Magenheim R, Evans DG; European Reference Network GENTURIS. Guidelines for the Li-Fraumeni and heritable TP53-related cancer syndromes. Eur J Hum Genet. 2020 Oct;28(10):1379-1386.
25. Jia X, Wang K, Xu L, Li N, Zhao Z, Li M. A systematic review and meta-analysis of BRCA1/2 mutation for predicting the effect of platinum-based chemotherapy in triple-negative breast cancer. Breast. 2022 Dec;66:31-39.
26. Zhong L, Li Y, Xiong L, Wang W, Wu M, Yuan T, Yang W, Tian C, Miao Z, Wang T, Yang S. Small molecules in targeted cancer therapy: advances, challenges, and future perspectives. Signal Transduct Target Ther. 2021 May 31;6(1):201.
27. Malone ER, Oliva M, Sabatini PJB, Stockley TL, Siu LL. Molecular profiling for precision cancer therapies. Genome Med. 2020 Jan 14;12(1):8.
28. Webster AJ. Causal attribution fractions, and the attribution of smoking and BMI to the landscape of disease incidence in UK Biobank. Sci Rep. 2022 Nov 16;12(1):19678.
29. Zheng A, Zhang L, Yang J, Yin X, Zhang T, Wu X, Ma X. Physical activity prevents tumor metastasis through modulation of immune function. Front Pharmacol. 2022 Oct 12;13:1034129.
30. da Silveira MP, da Silva Fagundes KK, Bizuti MR, Starck É, Rossi RC, de Resende E Silva DT. Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature. Clin Exp Med. 2021 Feb;21(1):15-28.
31. Venturelli S, Leischner C, Helling T, Burkard M, Marongiu L. Vitamins as Possible Cancer Biomarkers: Significance and Limitations. Nutrients. 2021 Nov 1;13(11):3914.
32. Venturelli S, Leischner C, Helling T, Renner O, Burkard M, Marongiu L. Minerals and Cancer: Overview of the Possible Diagnostic Value. Cancers (Basel). 2022 Feb 28;14(5):1256.
33. Zheng D, Liwinski T, Elinav E. Interaction between microbiota and immunity in health and disease. Cell Res. 2020 Jun;30(6):492-506.
34. Oh B, Boyle F, Pavlakis N, Clarke S, Guminski A, Eade T, Lamoury G, Carroll S, Morgia M, Kneebone A, Hruby G, Stevens M, Liu W, Corless B, Molloy M, Libermann T, Rosenthal D, Back M. Emerging Evidence of the Gut Microbiome in Chemotherapy: A Clinical Review. Front Oncol. 2021 Sep 16;11:706331.
35. Rebersek M. Gut microbiome and its role in colorectal cancer. BMC Cancer. 2021 Dec 11;21(1):1325.
36. Lu Y, Yuan X, Wang M, He Z, Li H, Wang J, Li Q. Gut microbiota influence immunotherapy responses: mechanisms and therapeutic strategies. J Hematol Oncol. 2022 Apr 29;15(1):47.

You may also like

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Regulamin

Prywatność i Ciasteczka